Application: eSilicon BUILD-IT Female Student Scholarship _2019

Personal Information | Thông tin cá nhân
(Example: Nguyen Hoang Nam/ David George Benson)
(Example: Nguyen Hoang Nam/ David George Benson)
(Example: Nguyen Hoang Nam / David George Benson)
Educational Background | Quá trình học tập

Please list briefly in chronological order and provide a copy of your latest official transcript with this application form. Complete ALL necessary years. | Vui lòng liệt kê ngắn gọn theo trình tự thời gian và cung cấp một bản sao bảng điểm mới nhất của bạn cùng với đơn xin học bổng.

Academic Results

Academic Year 1 | Năm thứ 1
Electrical Engineering, Electronics and related majors. Điện, Điện tử và các ngành khác có liên quan.
Other Courses/Qualifications/Training (optional) | Các khóa học, chứng nhận, đào tạo khác (Không bắt buộc)
Employment History | Quá trình làm việc

Please list briefly, in chronological order, any full or part-time employment, if applicable. Vui lòng liệt kê ngắn gọn theo thứ tự thời gian bất kỳ công việc toàn thời gian hoặc bán thờii gian nếu có.

Please make a zip archive and attach the following items: - 3x4 photo | ảnh 3cm x 4cm - Official transcript of latest full academic year GPA score of 7.0 or above |Bảng điểm chính thức cả năm mới nhất với điểm trung bình từ 7.0 trở lên - Other certificates/qualifications or recommendation letter(s) from your professor(s) will be an advantage, but not mandatory | Các chứng nhận khác hoặc thư giới thiệu từ các giáo sư là điểm cộng thêm nhưng không bắt buộc
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx zip.
All information provided will be regarded as confidential.